Regulamin | PANDA Trzebnica Sp. z o. o.

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY PANDA TRZEBNICA SP. Z O.O.
W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WYROBÓW I TOWARÓW.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do wszystkich umów oraz innych stosunków i porozumień handlowych zawieranych z dowolnym podmiotem prywatnym lub publicznym w zakresie sprzedaży, oraz dostaw produktów PANDA Trzebnica Sp. z o.o.
 2. Dystrybutor oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami sprzedaży firmy PANDA Trzebnica Sp. z o.o. i je akceptuje.
§2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia od osób upoważnionych przez Klienta PANDA Trzebnica Sp. z o.o. przyjmujemy w formie pisemnej drogą mailową. Ważne informacje, które musi zawierać Zamówienie:
  – nazwa i adres dystrybutora,
  – nazwa i adres płatnika,
  – nazwa zamawianego towaru z określonymi cechami (rodzaje podstaw, kolor skaju, kolor umywalki, rodzaj płyty oraz jej kolor, itp.),
  – ilości i jednostki miar (np. sztuka),
  – miejsce dostawy: dokładny adres, telefon i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru, jeżeli adres dostawy jest inny niż dystrybutora
  – oczekiwany termin dostawy.
 2. Koszty transportu zwyczajowo pokrywa Dystrybutor, w pozostałych przypadkach stosuje się aktualne Warunki Spedycji obowiązujące w firmie PANDA.
 3. Firma PANDA zobowiązuje się w formie pisemnej potwierdzić zamówienia złożone przez dystrybutora w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania.
 4. Jeżeli realizacja zamówienia w terminie wskazanym przez Dystrybutora nie jest możliwa, firma PANDA zobowiązuje się do wskazania pierwszego możliwego terminu dostawy towaru.
 5. Wszystkie zmiany w złożonym Zamówieniu lub jego anulowanie dokonywane są w formie pisemnej.
 6. Zmiany w Zamówieniu mogą spowodować przesunięcie terminu dostawy.
 7. W ciągu jednego dnia roboczego od dnia potwierdzenia Zamówienia istnieje możliwość wprowadzenia zmian lub całkowitego anulowania Zamówienia.
  Koszty związane ze zmianami wprowadzonymi po tym okresie pokrywa Dystrybutor.
§3. WARUNKI I RODZAJE DOSTAW
 1. Na terenie Polski firma PANDA zobowiązuje się do dostarczenia zamawianego przez Dystrybutora towaru pod wskazany adres.
 2. Koszty transportu dostawy krajowej ponosi Dystrybutor.
 3. Ponadstandardowe koszty rozładunku, przeładunku lub ewentualne koszty przestoju samochodu związane z niestandardowym odbiorem lub rozładunkiem pokrywa Dystrybutor.
 4. Wydanie towaru dystrybutorowi następuje w chwili zakończenia rozładunku i potwierdzenia odbioru towaru przez osobę upoważnioną (czytelny podpis i data odbioru towaru) na listach przewozowych, potwierdzających zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem oraz braku widocznych uszkodzeń dostarczonego towaru.
 5. Rozładunek standardowy musi zostać zakończony w ciągu 2 godzin od momentu przyjazdu samochodu na miejsce.
 6. Przewoźnik może odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, jeżeli może to spowodować uszkodzenie pojazdu lub wyrządzić inne szkody. W takim przypadku Dystrybutor powinien wskazać inne miejsce rozładunku.
 7. Dystrybutor może odebrać towar z magazynu PANDA w Trzebnicy swoim transportem lub upoważnić inną firmę do jego odbioru.
 8. W przypadku opisanym w pkt. 3.7. Dystrybutor wystawia upoważnienie do odbioru towaru. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny samochodu, a także dane towaru, który ma zostać odebrany oraz czytelny podpis Dystrybutora.
 9. Firma PANDA zobowiązuje się do wydania towaru w uzgodnionym z Dystrybutorem terminie. Wydanie towaru powinno nastąpić nie później niż dwie godziny od momentu zgłoszenia się kierowcy do załadunku.
 10. Po załadunku kierowca potwierdza odbiór towaru na listach przewozowych czytelnym podpisem. Z chwilą potwierdzenia odbioru towaru przez kierowcę ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Dystrybutora.
 11. Jeśli podstawienie pojazdu przez Dystrybutora w terminie innym niż uzgodniony pociąga za sobą dodatkowe koszty (np. przestoju, itp.) firma PANDA nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Koszty postoju nie są przez firmę PANDA refundowane.
 12. Dostawy realizowane firmami kurierskimi powinny być sprawdzone w obecności kuriera, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub braków zamawianego towaru klient ma obowiązek spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Jeżeli spisanie protokołu nie jest możliwe w obecności kuriera, Klient niezwłocznie powinien zgłosić ten fakt do dostawcy. Maksymalny czas na zgłoszenie szkody to trzy dni robocze od dostawy. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane.
§4. TERMINY DOSTAW
 1. Termin dostawy uzależniony jest od zamawianego asortymentu.
 2. Zamówienia na wyroby i towary z serii ExpressLine wydawane są w ciągu 2 dni roboczych liczonych od momentu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku przedpłat za towar od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto.
 3. Zamówienia na wyroby i towary spoza Express Line dostarczane są w terminie do 21 dni roboczych, liczonych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta lub w przypadku przedpłat za towar od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto.
 4. Firma PANDA realizuje Zamówienia według kolejności wpływu. Terminy realizacji Zamówień mogą ulec zmianie.
 5. Firma PANDA zastrzega sobie prawo do zmiany przewidywanych wyżej terminów dostaw, w przypadku wystąpienia czynników „siły wyższej”. Do takich sytuacji należą między innymi niekorzystne warunki atmosferyczne, mrozy, śnieżyce, powodzie, itp., a także zarządzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych instytucji ograniczający ruch pojazdów ciężarowych, zdarzenia losowe uniemożliwiające produkcję, itp. Jeżeli firma PANDA nie może zrealizować zamówienia w potwierdzonym terminie, zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie dystrybutora.
§5. REKLAMACJE

Firma PANDA Trzebnica Sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie produkty znajdujące się w ofercie odpowiadają wymaganiom i normom jakościowym.

 1. Reklamacje dostaw.
 2. Niezwłocznie po rozładunku towaru Dystrybutor ma obowiązek potwierdzić odbiór towaru oraz sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny z Zamówieniem oraz nie posiada widocznych wad i uszkodzeń.
 3. Wszystkie braki oraz uszkodzenia mechaniczne towaru muszą być stwierdzone w momencie rozładunku. Sporządzony protokół reklamacyjny powinien zawierać opis wszystkich braków i uszkodzeń towaru oraz innych niezgodności między dokumentacją a stanem faktycznym. Protokół reklamacyjny powinien być potwierdzony czytelnym podpisem kierowcy dostarczającego towar oraz osoby odbierającej towar i musi być przesłany do firmy PANDA w ciągu 24 godzin.
 4. Firma PANDA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie rozładunku lub podczas rozpakowywania, wynikające ze złego sposobu składowania lub nieprawidłowego sposobu transportowania przez Dystrybutora.
 5. Reklamacje jakościowe.
 6. Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich aspektów związanych z parametrami technicznymi dostarczonych produktów.
 7. Reklamacje należy przesłać pisemnie na druku firmy PANDA do działu serwisu na adres: serwis@panda.trzebnica.pl
 8. Dystrybutor zobowiązuje się zabezpieczyć reklamowany towar wraz z dokumentacją zakupu.
 9. Firma PANDA będzie rozpatrywać reklamacje jakościowe w możliwie krótkim terminie. Dystrybutor zostanie poinformowany o wyniku i sposobie rozwiązania reklamacji jakościowej.
 10. Firma PANDA nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne dostarczonych produktów, spowodowane błędami Dystrybutora oraz błędami projektowymi i wykonawczymi osób trzecich.
 11. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisanta Klient ponosi koszty dojazdu: 1,50 zł netto za każdy kilometr od siedziby firmy PANDA do klienta i z powrotem oraz 60 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta.

POBIERZ DRUK ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

Gdzie kupić?

PANDA - Quality first.

Copyrights Panda Trzebnica 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: armadadesign.pl

0
  0
  Twoje zapytanie
  Twój koszyk zapytania jest pusty. Prosimy przejść na stronę produktu, którym są Państwo zainteresowani celem jego konfiguracji.